Vedtægter

Vedtægter

 

VEDTÆGTER FOR CHOSEN NYBORG TAEKWONDO KLUB

 • 1.KLUBBENS NAVN er CHOSEN NYBORG TAEKWONDO KLUB.
 • 2.KLUBBENS FORMÅL er at opøve og træne sine medlemmer i Taekwondo i    henhold til DTaF regler.
 • 3.MEDLEMSKAB OG OPTAGELSESKRAV

Pkt. 1.        Minimumsalder: Børn være fyldt 7 år for at blive indmeldt i klubben. Børn mellem 7 og 9 år skal vurderes og godkendes på deres parathed og modenhed til at træne taekwondo i Chosen Nyborg taekwondo klub. Vurderingen sker ved min. 4-8 prøvetræninger, før end de kan meldes ind i klubben. Vurderingen foretages af instruktørerne for børnene.

Pkt. 2.        Prøvetid 4 uger gratis.

Pkt. 3.        Personer der er straffet for vold, legemes beskadigelse, legemes krænkelse eller grov gadeuorden kan ikke optages.

Pkt. 4.        Medlemmer der gør sig skyldig i pkt. 3 og 4 kan udvises og ekskluderes af en enig bestyrelse.

Pkt. 5.        En udvisning kan skriftlig ankes til bestyrelsen, og omstødes af bestyrelsen.

 • 4.ØKONOMI

Pkt. 1.        Kontingent og anden finansielle ydelser fastsættes af bestyrelsen.

Pkt. 2.        Medlemskab af DTaF er påkrævet et hvert medlem.

Pkt. 3.        Bestyrelsesmedlemmer og instruktører er kontingent fri.

Pkt. 4.        Bestyrelsesmedlem der ikke træner taekwondo, kan overføre kontingentfrihed på et trænende barn under 18 år.

Pkt. 5.        Hjælpetræner aspiranter har tre måneders prøvetid. I de tre måneder betaler hjælpetræner aspiranten fuldt kontingent.

Pkt. 6.        Hjælpetræner aspirantens prøvetid godkendes af instruktørgruppe og bestyrelsen. gøres denne til hjælpetræner og er nu kontingent fri.

Pkt. 7.        Familierabatordning gælder for familier, hvor 4 personer er aktive trænede og fuldgyldigt indmeldte i klubben, den 4 person er kontingent fri. Familiemedlemmer fra samme familie, efter nr.4, betaler ½ kontingent (dvs. familiemedlemmer fra nr. 5 og derover, betaler ½ kontingent).

Pkt. 8.        Kontingent betales i en børnetakst, 7-15 år, og i en voksentakst, 15 år og opefter.

(når den unge er fyldt 15 år betales voksentakst)

Rabat ved fremvisning af studiekort, 200,-kr.

Pkt. 9.        Bestyrelsesmedlemmer der deltager i møder eller kurser på klubbens vegne, får dækket kørsel efter aftale med bestyrelsen.

Pkt. 10.    Bestyrelsesmedlem eller instruktør der deltager i ture og lejre og har hverv som enten instruktør eller ansvarshavende leder, får dækket entré gebyr og kørsel.

Pkt. 11.    Sekundant og holdleder får rejseudgifter til og fra danske stævner betalt. Dog maks. 2500,-kr-/kalenderår.

Pkt. 12.    Dan graduering: Dan-fortræning og dan graduering betaler medlemmet selv. Hjælpetræner aspiranten hvis tre måneders prøvetid godkendes, sendes på trænerkursus, som klubben betaler. Såfremt hjælpetræneren har fungeret som hjælpetræner minimum én gang ugentligt i minimum ½ år forud for dangraduering, og såfremt vedkommende fungerer som hjælpetræner i minimum én gang ugentligt i minimum 1 år efter dangradueringen, tilbagebetaler klubben hjælpetrænerens dangraduering. Samme betingelser gælder for dan-bærer instruktører, der går op til næste dan grad.

Pkt. 13.    Kursus. Medlemmer, bestyrelse, instruktører og hjælpeinstruktører får betalt relevante kurser af klubben. Bestyrelsen drøfter i det enkelte tilfælde kursets relevans. Forældre der laver frivilligt arbejde for klubben, honoreres efter aftale i det enkelte tilfælde, efter drøftelse i bestyrelsen.

Pkt. 14       Stævnetilskud: Der ydes 50% i stævnetilskud for deltagelse i danske taekwondostævner i Danmark. Tilskuddet udbetales efter deltagelsen i stævnet.

 

Pkt. 15.      Såfremt bestyrelsen finder grund dertil, må bestyrelsen hæve kontingentet med op til 10%.

 

 • 5.KONTINGENTRESTANCE

Pkt. 1.        Kontingentrestance på mere end 30 dage, behandles af bestyrelsen.

Pkt. 2.        Genoptagelse af medlemskabet sker ved betaling af restancen.

 • 6.UDMELDELSE

Udmeldelse skal ske skriftligt til kasseren.

 • 7.BESTYRELSE

Pkt. 1.        Består af en formand, en kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, en revisor.

Pkt. 1 a. Træder i kraft hvis der ikke er medlemmer nok til stede i henhold til pkt. 1:

Består af en formand, en kasserer, et bestyrelsesmedlem, en suppleant, en revisor.

Pkt. 2.        Bestyrelsesmedlemmerne har tavshedspligt om klubbens interne og eksterne drøftelser.

Pkt. 3.        Der forventes loyalitet fra et hvert medlem overfor klubben, og internt mellem bestyrelsens medlemmer kræves tavshedspligt.

Pkt. 4.        Revision varetages af en revisor. Revisor vælges for ét år ad gangen. Revisor kan foretage revision når det ønskes, dog minimum en gang årligt før generalforsamlingen.

 • 8.BESTYRELSEN

Pkt. 1.        Vælges på generalforsamlingen.

Pkt. 2.        Formand vælges for 2 år på lige årstal.

Pkt. 3.        Kasseren vælges for 2 år på ulige årstal.

Pkt. 4.        Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 1 vælges for 2 år på lige årstal, sammen med formanden. 2 vælges for 2 år på ulige årstal, sammen med kassereren.

Suppleanter vælges for hvert år.

Pkt. 5.        Suppleant der erstatter et bestyrelsesmedlem, går dennes valgperiode ud. Såfremt en suppleant skal indkaldes til at erstatte et bestyrelsesmedlem, indkaldes suppleanten af formanden.

Pkt. 6.        Alle bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter kan genvælges.

Pkt. 7.        Valgbar som bestyrelsesmedlem, suppleant eller revisor, er ethvert kontingent

restance frit, fremmødt eller ikke fremmødt med fuldmagt hertil, aktive medlemmer over 18 år eller en forælder til et aktivt medlem under 18 år.

Passive medlemmer har ikke stemmeret.

 • 9.BESTYRELSEN

Pkt. 1.        Bestyrelsen varetager klubbens interesser ind- og udadtil.

Pkt. 2.        Bestyrelsen har pligt til at holde opsyn med at klubbens formål, retningslinjer og vedtægter overholdes og efterleves.

Pkt. 3.        Bestyrelsen har forpligtigelse til at medlemmerne får den bedste instruktion fra ansvarlige instruktører samt under forsvarlige rammer.

Pkt. 4.        Bestyrelsen afgør sine beslutninger ved afstemning. I tilfælde af stemmelighed, gøres formandens stemme udslagsgivende.

Pkt. 5.        Instruktører ikke valgt til bestyrelsen, og suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder, uden stemmeret. Indsigt i referater kan kun ske ved deltagelse i bestyrelsesmøder.

Pkt. 6.        Kasseren varetager klubbens interne og eksterne økonomi.

Pkt. 6 a. Bestyrelsen er bemyndiget til:

At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens formue samt til at tegne foreningen i økonomiske anliggender.

At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter, samt til at indgå kontrakter herom.

Pkt. 7.        Kasseren må ligge inde med maksimum 2000 kr. i kassen.

Pkt. 9.        Hævning på klubbens konto varetages af kasseren, og med dennes underskrift.

Pkt. 10.    Alle betalinger der kommer fra medlemmer, familie eller gæster stiles primært til kasseren, sekundært til formanden eller et tilstedeværende bestyrelsesmedlem.

Pkt. 11.    Formanden indkalder til bestyrelsesmøde ca. hver 3. måned.

Pkt. 12.    Bestyrelsesmøder dækkes økonomisk af klubben efter et af bestyrelsen fastsat beløb.

 • 10.GENERALFORSAMLING

Pkt. 1.        Ordinær generalforsamling afholdes i årets 2. eller 3. Måned. Den er klubbens højeste myndighed, og er derfor eneste instans der kan vedtage nye love og vedtægter og ændring af disse.

Pkt. 2.        Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis flertallet af bestyrelsen træffer beslutning

herom. Formanden indkalder til ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst en fjerdedel af klubbens medlemmer fremsender skriftlig anmodning herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, skal ske med min. 8 dages varsel.

Pkt. 3.        Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved simpelt flertal.

Hvis der et opstillet medlem til en post afgøres afstemningen ved håndsoprækning.

Hemmelig afstemning kan komme på tale hvis et medlem anmoder herom. Stemmeoptællingen foretages af et bestyrelsesmedlem og et ikke opstillet medlem. Hvis mere end en person stiller op til en bestyrelsespost, udløser det automatisk hemmelig afstemning.

Pkt. 4.        Et hvert fremmødt og kontingent restance fri medlem over 18 år, har én stemmeret. Fremmødt forældre eller værge til børn under 18 år har stemmeret med én stemme pr. aktivt medlem.

Pkt. 5.        En fast dagsorden til den ordinære generalforsamling:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning.
 3. Kassereren fremlægger det afsluttede, reviderede regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 6. Valg af revisor.
 7. Eventuelt.

Pkt. 6.    Indvarsling og dagsorden afleveres 30 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

 • 11.TRÆNINGEN

Pkt. 1.        Klubbens instruktører sørger for, at de gældende ordensregler for træningslokalet overholdes.

Pkt. 2.        Planlægningen af træningen varetages overordnet af chefinstruktør.

Pkt. 3.        Planlægningen af træningen i forhold til kalender arrangementer og uddannelse af instruktører og økonomi forbundet hermed, drøftes og besluttes i bestyrelsen.

Pkt. 4.        Instruktøren hæfter overfor kommunens tilsynsførende, og pedellen i forhold til træningsfaciliteterne.

Pkt. 5.        Man må som medlem i Nyborg Taekwondo klub ikke undervise i kampsport i andre

klubber eller foreninger, medmindre det er aftalt med bestyrelsen/instruktørerne.

Pkt. 6.        Bestyrelsen kan fastsætte regler for medlemmerne i forbindelse med deltagelse i stævner, hytteture og lejre.

Pkt. 7.        Formanden og instruktør kan med øjeblikkeligt varsel bortvise et medlem fra træningssalen samt udelukkelse fra træning.

 • 12.OPLØSNING af KLUBBEN

Pkt. 1.        Opløsning af klubben kan kun ske på ekstra ordinær generalforsamling.

Klubben kan ikke opløses hvis 5 medlemmer ønsker dens beståen.

Pkt. 2.        Overskudskapital efter opløsning stiles til Taekwondo sportens fremme.

Alle udeståender skal dækkes og betales før der tales om overskudskapital.

Vedtægter Nyborg Taekwondo klub 2019